جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 63-82-1

نیازهای هنگام سفر پاسخگویی سریع ا ینترنتی مسئولان نسبت بـهمشکلات، بانکداری اینترنتی پاســخگو یی مســئولان بــه مشــکلات گردشگران، بانکداری اینترنتی، دسترسـیبه نقشه محل، موقعیتیابی مکان خـود وجاذبه مـورد نظـر، امکـان جسـت وجـو ی مکان مـورد Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 59-78-1

روش شناسی تحقیق این تحقیق از نظر جهت گیری پژوهشـی، کـاربردی؛ از لحـاظ میـزان و درجـه کنتـرل متغیرهـا،میــدانی؛ از نظــر زمــانی، مقطعــی و از لحــاظ نحــوه جمــعآوری اطلاعــات از نــوع تحقیقــاتتوصیفی ـ همبستگی بود. برای Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 153-172-1

از آنجـا کـه بـر طبـق ارزش هـای دمکراتیـک، نماینـدگان منتخـب مـردم وظیفـه اسـتقرار خواسته های آحاد جامعه را بر عهده دارند، حاکمیت بوروکراتها خواه علنی یا تلـویحی بـه معنـایگریز از نظام نمایندگی است . اصولا Read more…