مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدیریت مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت چیست ؟ طرح تعالی مدیریت عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 27-42-1

تحقیق حاضر در راستای مکتب فلسفی اثبات گرایی، جهت گیـری کـاربردی، رویکـرد کمـی بـهپژوهش، و با استراتژی پیمایش صورت گرفتـه اسـت. ایـن تحقیـق در سـال 1388 بـه صـورتمقطعی و روی نمونه 187 نفری تصادفی از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 63-82-1

نیازهای هنگام سفر پاسخگویی سریع ا ینترنتی مسئولان نسبت بـهمشکلات، بانکداری اینترنتی پاســخگو یی مســئولان بــه مشــکلات گردشگران، بانکداری اینترنتی، دسترسـیبه نقشه محل، موقعیتیابی مکان خـود وجاذبه مـورد نظـر، امکـان جسـت وجـو ی مکان مـورد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 83-98-1

داخلی تحقیقات بین رضایت شـغلی و تعهـد سـازمانیمـدیران رابطـه وجـود نـدارد، امـا در معلمان این رابطه وجود دارد بررس ی رابط ه ب ین تعه د س ازمانی و رضــایت شــغلی مــدیران و معلمــان دبیرستانهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 59-78-1

روش شناسی تحقیق این تحقیق از نظر جهت گیری پژوهشـی، کـاربردی؛ از لحـاظ میـزان و درجـه کنتـرل متغیرهـا،میــدانی؛ از نظــر زمــانی، مقطعــی و از لحــاظ نحــوه جمــعآوری اطلاعــات از نــوع تحقیقــاتتوصیفی ـ همبستگی بود. برای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 119-136-1

Press conferences & seminars Product Publicity Public Affairs Publications Publicity Social Investments & Events امور خیریه امورعمومی مشاوره رویدادها مقالات ترکیبی رسانه معرفی کننده ایراد سخنرانی و رایزنی پخش اخبار روابط مطبوعاتی کنفرانس های مطبوعاتی Read more…

By 92, ago