مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 27-42-1

تحقیق حاضر در راستای مکتب فلسفی اثبات گرایی، جهت گیـری کـاربردی، رویکـرد کمـی بـهپژوهش، و با استراتژی پیمایش صورت گرفتـه اسـت. ایـن تحقیـق در سـال 1388 بـه صـورتمقطعی و روی نمونه 187 نفری تصادفی از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 83-98-1

داخلی تحقیقات بین رضایت شـغلی و تعهـد سـازمانیمـدیران رابطـه وجـود نـدارد، امـا در معلمان این رابطه وجود دارد بررس ی رابط ه ب ین تعه د س ازمانی و رضــایت شــغلی مــدیران و معلمــان دبیرستانهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 63-82-1

نیازهای هنگام سفر پاسخگویی سریع ا ینترنتی مسئولان نسبت بـهمشکلات، بانکداری اینترنتی پاســخگو یی مســئولان بــه مشــکلات گردشگران، بانکداری اینترنتی، دسترسـیبه نقشه محل، موقعیتیابی مکان خـود وجاذبه مـورد نظـر، امکـان جسـت وجـو ی مکان مـورد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 59-78-1

روش شناسی تحقیق این تحقیق از نظر جهت گیری پژوهشـی، کـاربردی؛ از لحـاظ میـزان و درجـه کنتـرل متغیرهـا،میــدانی؛ از نظــر زمــانی، مقطعــی و از لحــاظ نحــوه جمــعآوری اطلاعــات از نــوع تحقیقــاتتوصیفی ـ همبستگی بود. برای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 119-136-1

Press conferences & seminars Product Publicity Public Affairs Publications Publicity Social Investments & Events امور خیریه امورعمومی مشاوره رویدادها مقالات ترکیبی رسانه معرفی کننده ایراد سخنرانی و رایزنی پخش اخبار روابط مطبوعاتی کنفرانس های مطبوعاتی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 153-172-1

از آنجـا کـه بـر طبـق ارزش هـای دمکراتیـک، نماینـدگان منتخـب مـردم وظیفـه اسـتقرار خواسته های آحاد جامعه را بر عهده دارند، حاکمیت بوروکراتها خواه علنی یا تلـویحی بـه معنـایگریز از نظام نمایندگی است . اصولا Read more…

By 92, ago