مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله JIPA_Volume 4_Issue 11_Pages 107-122-1

(Hakanen et al., 2008; Xanthopoulou et al., 2009). مطالعات پیشین نشان داده است که برخی منابع شـغلی ماننـد اسـتقلال، حمایـت اجتمـاعی،بـازخور عملکـرد و فرصـ تهـای توسـعه ی حرفـه ای، بـا پیونـد کـاری رابطـه ی مثبتـی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله JIPA_Volume 4_Issue 11_Pages 69-90-1

4. روشهای وظیفهمحور: شامل روش هایی چون طراحی و ارزیـابی مشـاغل، ارگونـومی ، مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیرهی ارزش. در این دستهبندی عوامل تأثیرگذار بر بهره وری، چهار عامل فناوری، مواد، نیـروی انسـانی و مدیریت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JIPA_Volume 4_Issue 12_Pages 35-52-1

تعهد سازمانی سازه ای چندبعدی است که قابلیت پیش بینی نتایج سازمانی متعددی مانند عملکرد، ترک خدمت، غیبت، سابقه خدمت و اهداف سازمانی را دارد (مییر و آلن، 1997). مرور پژوهشهای انجام شده درباره ی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JIPA_Volume 4_Issue 12_Pages 19-35-1

رویکردهای کلی سازمان به کارکرد های مدیریت دانش را در دو استراتژی طبقه بنـدی کـرده انـد. “کدگذاری” و “شخصی سازی” (هانسن و دیگران، 1999). سبک کدگذاری استراتژی کدگذاری1، به استفاده از دانش مکتوب با رویکرد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA_Volume 4_Issue 12_Pages 73-88-1

نگرانی دربارهی اطلاعات غلط و نادرست اینترنتی مقاومت در مقابل نوآوری دغدغههای امنیت وب و مطالب دوره ها عدم تناسب آموزش از راه دور برای دانشجویان قدیمی عدممساعدت مالی برای مفاد، مخارج، طراحی و توسعه Read more…

By 92, ago