مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 153-172-1

از آنجـا کـه بـر طبـق ارزش هـای دمکراتیـک، نماینـدگان منتخـب مـردم وظیفـه اسـتقرار خواسته های آحاد جامعه را بر عهده دارند، حاکمیت بوروکراتها خواه علنی یا تلـویحی بـه معنـایگریز از نظام نمایندگی است . اصولا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله JIPA_Volume 4_Issue 11_Pages 107-122-1

(Hakanen et al., 2008; Xanthopoulou et al., 2009). مطالعات پیشین نشان داده است که برخی منابع شـغلی ماننـد اسـتقلال، حمایـت اجتمـاعی،بـازخور عملکـرد و فرصـ تهـای توسـعه ی حرفـه ای، بـا پیونـد کـاری رابطـه ی مثبتـی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله JIPA_Volume 4_Issue 11_Pages 69-90-1

4. روشهای وظیفهمحور: شامل روش هایی چون طراحی و ارزیـابی مشـاغل، ارگونـومی ، مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیرهی ارزش. در این دستهبندی عوامل تأثیرگذار بر بهره وری، چهار عامل فناوری، مواد، نیـروی انسـانی و مدیریت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JIPA_Volume 4_Issue 12_Pages 35-52-1

تعهد سازمانی سازه ای چندبعدی است که قابلیت پیش بینی نتایج سازمانی متعددی مانند عملکرد، ترک خدمت، غیبت، سابقه خدمت و اهداف سازمانی را دارد (مییر و آلن، 1997). مرور پژوهشهای انجام شده درباره ی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JIPA_Volume 4_Issue 12_Pages 19-35-1

رویکردهای کلی سازمان به کارکرد های مدیریت دانش را در دو استراتژی طبقه بنـدی کـرده انـد. “کدگذاری” و “شخصی سازی” (هانسن و دیگران، 1999). سبک کدگذاری استراتژی کدگذاری1، به استفاده از دانش مکتوب با رویکرد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA_Volume 4_Issue 12_Pages 73-88-1

نگرانی دربارهی اطلاعات غلط و نادرست اینترنتی مقاومت در مقابل نوآوری دغدغههای امنیت وب و مطالب دوره ها عدم تناسب آموزش از راه دور برای دانشجویان قدیمی عدممساعدت مالی برای مفاد، مخارج، طراحی و توسعه Read more…

By 92, ago