از آنجـا کـه بـر طبـق ارزش هـای دمکراتیـک، نماینـدگان منتخـب مـردم وظیفـه اسـتقرار خواسته های آحاد جامعه را بر عهده دارند، حاکمیت بوروکراتها خواه علنی یا تلـویحی بـه معنـایگریز از نظام نمایندگی است . اصولا از دیدگاه رهیافـت سـنتی، بوروکراسـی نماینـدگی بهتـرینگزینه برای استقرار جامعه مدنی و پاسخگویی دمکراتیک محسوب می شود [4][21].

سیاست

شکل
2
.

سیاسی

اداره

اداره

شکل

2

.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سیاسی


دیدگاهتان را بنویسید