جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

طرح تعالی مدیریت مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت چیست ؟ طرح تعالی مدیریت عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 63-82-1

نیازهای هنگام سفر پاسخگویی سریع ا ینترنتی مسئولان نسبت بـهمشکلات، بانکداری اینترنتی پاســخگو یی مســئولان بــه مشــکلات گردشگران، بانکداری اینترنتی، دسترسـیبه نقشه محل، موقعیتیابی مکان خـود وجاذبه مـورد نظـر، امکـان جسـت وجـو ی مکان مـورد ادامه مطلب…

پایان‌نامه رایگان JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 59-78-1

روش شناسی تحقیق این تحقیق از نظر جهت گیری پژوهشـی، کـاربردی؛ از لحـاظ میـزان و درجـه کنتـرل متغیرهـا،میــدانی؛ از نظــر زمــانی، مقطعــی و از لحــاظ نحــوه جمــعآوری اطلاعــات از نــوع تحقیقــاتتوصیفی ـ همبستگی بود. برای ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 119-136-1

Press conferences & seminars Product Publicity Public Affairs Publications Publicity Social Investments & Events امور خیریه امورعمومی مشاوره رویدادها مقالات ترکیبی رسانه معرفی کننده ایراد سخنرانی و رایزنی پخش اخبار روابط مطبوعاتی کنفرانس های مطبوعاتی ادامه مطلب…