تخلیه چاه – لوله بازکنی – تشخیص ترکیدگی لوله – نم ساختمان

امروزه نیاز اصلی هر زندگی شهری و مخصوصا آپارتمان نشینی رعایت بسیاری از اصول مربوط به نظافت منزل و  مخصوصا سرویس های بهداشتی رعایت این نکته می باشد باید اصولی را رعایت کرد و در صورت عدم رعایت آن با مشکلات بسیاری از جمله گرفتگی لوله و بوهای نامطبوع و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

طرح تعالی مدیریت مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت چیست ؟ طرح تعالی مدیریت عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع متوسطه ادامه مطلب…

مقاله رایگان JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 43-62-1

شناسی مردم مدیریت علم شناسی روان بازرگانی مدیریت سایت منبع سیاسی در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 27-42-1

تحقیق حاضر در راستای مکتب فلسفی اثبات گرایی، جهت گیـری کـاربردی، رویکـرد کمـی بـهپژوهش، و با استراتژی پیمایش صورت گرفتـه اسـت. ایـن تحقیـق در سـال 1388 بـه صـورتمقطعی و روی نمونه 187 نفری تصادفی از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، به عنـوان تنها مرجع آموزش باز و از راه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع تحقیق JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 99-116-1

سایت منبع نمودار 1 . تحقیق در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله رایگان JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 83-98-1

داخلی تحقیقات بین رضایت شـغلی و تعهـد سـازمانیمـدیران رابطـه وجـود نـدارد، امـا در معلمان این رابطه وجود دارد بررس ی رابط ه ب ین تعه د س ازمانی و رضــایت شــغلی مــدیران و معلمــان دبیرستانهای دخترانه شهرستان فارسان مظفری 1380 جابجایی کارمندان باعث افزایش تعهد سازمانی و رضایت شـغلی آنـان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه JIPA_Volume 4_Issue 9_Pages 63-82-1

نیازهای هنگام سفر پاسخگویی سریع ا ینترنتی مسئولان نسبت بـهمشکلات، بانکداری اینترنتی پاســخگو یی مســئولان بــه مشــکلات گردشگران، بانکداری اینترنتی، دسترسـیبه نقشه محل، موقعیتیابی مکان خـود وجاذبه مـورد نظـر، امکـان جسـت وجـو ی مکان مـورد نظـر و ارائـه بهتـرین مسـیرپیشنهادی رفتن به آن مکان نیازهای پس از سفر ارائه نظرات ادامه مطلب…

پایان‌نامه رایگان JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 59-78-1

روش شناسی تحقیق این تحقیق از نظر جهت گیری پژوهشـی، کـاربردی؛ از لحـاظ میـزان و درجـه کنتـرل متغیرهـا،میــدانی؛ از نظــر زمــانی، مقطعــی و از لحــاظ نحــوه جمــعآوری اطلاعــات از نــوع تحقیقــاتتوصیفی ـ همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از روش پیمایش بهره گرفته شـد . ابـزار پـژوهشپرسشنامه بود. جامعه آماری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق رایگان JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 45-58-1

تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان درآمد افراد جامعه، حکایت از این دارد که بـاگذشت زمان، نه تنها سطح درآمد از حرکتی نزولی برخوردار شده است [13]. با شکل گیری چنین شرایطی، طبیعی است که افراد در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه تلاش کنند تـا از طریـقمسیرهای غیرقانونی به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع مقاله JIPA_Volume 4_Issue 10_Pages 101-118-1

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهشکاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نـوعتوصیفی با رویکرد تطبیقی است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از: نظـام آمـوزش کارکنـان IRIB و نظام آموزش کارکنان BBC . با توجه به تطبیقی بودن این پژوهش و اینکه رویکـردآن توصیفی از نوع مطالعه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل