این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهشکاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نـوعتوصیفی با رویکرد تطبیقی است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از: نظـام آمـوزش کارکنـان IRIB و نظام آموزش کارکنان BBC . با توجه به تطبیقی بودن این پژوهش و اینکه رویکـردآن توصیفی از نوع مطالعه مورد پژوهی است، بنابراین بدون آنکه نمونه گیری صورت گیرد کل جامعه مورد نظر، بررسی شد.
ابزارهای گردآوری اطلاعات برای پاسخ گویی به سئوالات مورد نظـر عبارتنـد از: بررسـیاسناد و مدارک دست اول و دست دوم موجود، مشاهده مستقیم نظام آموزش کارکنان IRIB و مصاحبه نیمه سازمان یافته با دست اندرکاران و صاحب نظران و کارکنان.
اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش های زیر گردآوری شد :
مطالعه و بررسی اسناد و مـدارک دسـت اول و دسـت دوم از قبیـل آیـین نامـه هـا ، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات و صورتجلسـه هـا، کتـب، گزارشـات سـالیانه و مقالات مربوطه و سایر اسناد و مدارک موجود در این زمینه.
حضور مستمر در IRIB و مشاهده نظام آموزشی کارکنان آن سازمان.
مصاحبه، مکاتبه و گفتگو با مدیران، کارشناسان و مسئولان مربوطه IRIB و BBC
اطلاعات موجود در سایت ها و منابع اطلاعاتی الکترونیکی.
اطلاعات به دست آمده در این پژوهش بدون هـیچ گونـه دخالـت و نتیجـه گیـری ذهنـیجمع آوری و بر اساس الگوی چهار مرحلـه ای “جـرج ذ د. اف. بـرودی” در مطالعـات تطبیقـیبررسی شد [1]. بر اساس این الگو در جریان مطالعات تطبیقی و بینالمللی اطلاعات گردآوری شده در چهار مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این مراحل شـامل توصـیف، تفسـیر،همجوارسازی و مقایسه است. در مرحله توصیف وضعیت آموزش در دو سازمان مورد مطالعه بر اساس شواهد و اطلاعات به دسـت آمـده از منـابع مختلـف توصـیف شـد. در مرحلـه تفسـیر اطلاعاتی که در مرحله نخست توصیف شده بود مورد بررسی و تفسیر قرار گرفـت . در مرحلـههمجوار سازی بر اساس اطلاعات به دست آمده در مراحل اول و دوم طبقهبنـدی لازم انجـام شد و اطلاعات در کنار یکدیگر قرار گرفتند؛ به گونه ای که چـارچوبی را بـرای مرحلـه نهـایی فراهم سازد. و در نهایت، در مرحله مقایسه مسئله تحقیق در زمینه شباهتها وتفاوت ها، مـوردبررسی و مقایسه قرارگرفت و به گزاره های تحقیق پاسخ داده شد.

سؤلات تحقیق
ویژگی های نظام آموزش کارکنان IRIB و BBC کدامند ؟
چه وجوه اشتراکی میان ویژگی های نظام آموزش کارکنان IRIB و BBC وجود دارند؟
چه وجوه افتراقی میان ویژگـی هـا ی نظـام آمـوزش کارکنـان درIRIB و BBC وجـوددارند؟
نارساییها و تنگناهای نظام آموزش کارکنانIRIB کدامند؟
راهکارهای مناسب برای رفع نارسـایی هـا و تنگناهـای نظـام آمـوزش کارکنـان IRIB کدامند؟
یافته های تحقیق
بر مبنای بررسی های صورت گرفته و مطابق با مدل مفهومی تحقیق، ویژگی های نظام آموزش کارکنان IRIB را بدین شرح می توان خلاصه نمود: این نظام آمـوزش بـا فـرا سیسـتم خـود(مدیریت منابع انسانی) تحت سیاستگذاری واحدی قرار ندارد و کارکردهای مختلـف مـدیریتمنابع انسانی درIRIB در سه معاونت مختلف سیاستگذاری و مدیریت می شوند. رویکرد اصـلیحاکم بر این نظام گذشته نگر است. میزان منابع مالی تخصیص یافته به آن در حدود سه دهم درصد از کل بودجه سازمان را شامل می شود. عامل انسانی تأثیرگذار بـر ایـن نظـام آموزشـیافرادی هستند که از تخصص لازم در حوزه آموزش برخوردار نیستند. نظرات افراد متخصصـیکه در بخش ها یا کمیته های تخصصی عضویت دارند، اغلب بـه عنـوان مبنـای اصـلی تعیـیننیازهای آموزشی درنظر گرفته می شوند. دراین نظام اهداف آموزشی مدونی به چشم نمی خورد.
طرح های تهیه شده دراین نظام آموزشی اغلب دقیق بوده و با جزئیات تهیه می شوند. بسـیاریاز مواد آموزشی مورد استفاده در این نظام، شناسـایی و از بـازار تهیـه مـی شـوند . عمـده تـرینروش های آموزشی شامل سخنرانی، روش نمایشی، کارگـاهی و سـمینارهای آموزشـی اسـت. مدرسین دوره های آموزشی در این نظام در سطوح مختلف و متفاوتی از تخصص و تجربه قرار گرفته اند. معیار اصلی ارزشیابی مبتنی بر آموخته های کارکنان است و برای این منظور از “طرح پس آزمون یک گروهی” و “طرح پیش آزمون ـ پس آزمون یک گروهی” استفاده مـی شـود،اغلب ارزشیابی ها به صورت آزمون های کتبی چندگزینه ای انجـام مـی شـوند . نتـایج ارزشـیابیمنجر به اعطای گواهینامه آموزشی به افراد شرکت کننده می شود اما با این حال تـأثیر زیـادیدر اصلاح نظام آموزشی ندارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ویژگی های نظام آموزش کارکنان BBC را نیز مـی تـوان بـه طـور خلاصـه بـدین شـرحبرشمرد: در BBC کلیه کارکردهای حوزه مدیریت منابع انسانی از جمله آموزش کارکنان تحت نظر امور پرسنلی اداره می شوند. در این نظام ضمن توجه به مسـیر شـغلی و ارتقـاء کارکنـان،رویکرد آینده نگر و توسعه مدار حاکم است. نظام آموزش کارکنان BBC حداقل 5/1 درصد از کل بودجه آن شرکت را به خود اختصاص داده است. عامـل انسـانی تأثیرگـذار کارشناسـان وتکنولوژیست های خبره آموزشی هستند. نیازهای آموزشی کارکنان بر اساس سه مؤلفه اساسـیتحلیل سازمان، شغل یا وظیفه و فرد به دست می آیند. اهداف مدونی برای آمـوزش متصـدیانمشاغل مختلف تدوین شده است. طرح هـای آموزشـی تـدوین شـده ضـمن تعیـین چـارچوببرنامه های آموزشی، برای مدرسین نیز محدوده ای از آزادی عمل را در نظر گرفته است، مرکـزآموزش و توسعه BBC به عنوان متولی اصلی نظام آمـوزش کارکنـان آن سـازمان اقـدام بـهشناسایی، تهیه و تولید محتوای مناسب برای دوره های آموزشی طراحی شده می نماید. با وجود توسعه آموزش از راه دور و آموزش الکترونیک، توجه جدی به آموزش های حضوری وجود دارد.
از جمله شیوه های معمول و رایج در اجرای فعالیت های آموزشی استفاده از روش های آمـوزشالکترونیکی وآنلاین است. در ایـن نظـام آموزشـی تـلاش مـی شـود ضـمن ارزشـیابی میـزانآموخته های کارکنان، میزان تغییرات رفتار آنان و تأثیر آموزش های ارائه شده در محیط کار نیز مورد ارزشیابی قرار گیرد. همچنین ارزشیابی هزینه ـ فایده در این نظام آموزشـی رایـج اسـت.
طرحهای مورد استفاده جهت ارزشیابی عبارتند از “طرح پس آزمون یـک گروهـی”، ” طـرحپیش آزمون ـ پس آزمون یک گروهی” و “طرح دوره زمانی چند گانه با یک گروه”. از ابزار ها و روش های مختلف ارزشیابی استفاده شده و فراینـد ارزشـیابی منجـر بـه اعطـای گواهینامـهصلاحیت حرفه ای و ارائه بازخورد مناسب به نظام آموزشی می گردد.
وجوه اشتراک : در بررسیهای صورت گرفته وجوه اشـتراکی قابـل تـوجهی در میـان چهـارویژگی محیطی مؤثر بر نظام آموزش کارکنان دو سازمان رسانه ای، مشاهده نشد. مهم ترین وجوه اشتراک بین این دو نظام آموزشی، در زمینه عوامل درونی مشاهده شد که ایـن وجـوه درجـدول شماره1 به اختصار نشان داده شده اند:

جدول 1. وجوه اشتراک میان ویژگی های درونی نظام آموزش کارکنان IRIB و BBC
سازمان رسانه ای مورد مطالعه ویژگی های جزئی ویژگی های کلی
نظام آموزش کارکنان BBC نظام آموزش کارکنان IRIB فرم نیاز سنجی فرم نیاز سنجی تعیین نیازهای آموزشی
تشخیص
نیازها

تشخیص

نیازها

وجود اهداف آموزشـی در کتـاب تقـویمآموزشی وجود برخی از اهـداف آموزشـی درکتاب نظام حقوق و دستمزد استنتاج اهداف آموزشی اهــداف، مخاطبــان و سرفصــل هــا در طرح ها اهداف، مخاطبان و سرفصلهـا درطرح ها طراحی آموزشی

برنامه

توسعه

آموزشی


دیدگاهتان را بنویسید