بازده

کنترل

فرآیند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پدرانه ثانویه شکل 1. مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی ( بامبرگر و مشولم)

نقاط مرجع استراتژیک (SRPs)، همان گونه که در شکل شـماره 2 ترسـیم شـده اسـت بـهعنوان حلقه واسط، تمایلات قدرت سیاسی در سازمان را با رویکردی عملی، به اسـتراتژی منـابعانسانی تبدیل می کند[4].

روابط

قدرت

وابستگی
سازمان

در

انتخاب
SRP
های

انسانی

منابع

نسبت

سازمان

موقعیت

تعیین
به
SRP
انسانی

منابع

های

منابع

استراتژی
انسانی


دیدگاهتان را بنویسید