تحقیق حاضر در راستای مکتب فلسفی اثبات گرایی، جهت گیـری کـاربردی، رویکـرد کمـی بـهپژوهش، و با استراتژی پیمایش صورت گرفتـه اسـت. ایـن تحقیـق در سـال 1388 بـه صـورتمقطعی و روی نمونه 187 نفری تصادفی از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، به عنـوان تنها مرجع آموزش باز و از راه دور ایران انجام شد.
برای گردآوری اطلاعات متغیرها از پرسشنامه (به روش خوداظهاری) اسـتفاده گردیـد. نیـتترک خدمت با اقتباس چهار شاخص [39][41]؛ نقض قرارداد روان شناختی با پنج شـاخص [48]؛ حمایت سازمانی با هشت شاخص [18]؛ عدالت سازمانی با یازده شاخص [43]؛ و تعهد سازمانی با شانزده گزینه در دو بعد احساسی و مستمر [45] عملیاتی شدند. از افراد خواسته شد با اسـتفاده ازطیف 5 تایی (1=کاملاً مخالف و 5=کاملاً موافق) نگرش خود را نسبت به شاخص ها اعلام کنند. درنهایت، از افراد خواسته شد با استفاده از طیف پنج تایی (1=ناراضی و 5=راضی) به سه شاخص جزئی و یک شاخص کلی از رضایت شغلی [15][41] پاسخ دهند. سرانجام در تحلیل داده ها، ابتدا تحلیل عاملی تأییدی جدا روی شاخص های هر متغیر مکنون صورت گرفته، و در صورت رعایـتالزامات روانسنجی، روابط متغیرهای مکنون در قالب رگرسیون چندگانه بررسی شد.
نتایج و دستاوردها
برای آزمون مدل تحقیق، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحـت برنامـه آمـاری لیـزرل(نسخه 53/8) استفاده شد. با انتخاب ماتریس کوواریانس و روش حـداکثر هماننـدی بـه عنـوانروش های ورود داده و برآورد شاخص ها، نتـایج تحلیـل عـاملی تأییـدی نشـان داد کـه یکـی ازشاخص های تعهد احساسی هم دارای بار عاملی استاندارد کمتر از 6/0 و هم غیرمعنادار بوده؛ و از طرفی، سازگاری درونی مربوط به شاخص های اندازه گیری تعهد مستمر نیز بسیار نامناسب است. رویهم رفته برای بهبود برازش مدل، لازم بود مجموع شاخص های تعهد مستمر و یک شاخص از تعهد احساسی حذف شده و مجدداً مدل اجرا گردد. اجرای مدل لیزرل در مرتبه دوم، نشان داد در مدل اندازه گیری، اولاً تمامی بارهای عـاملی (λ) بزرگتـر از مقـدار حـداقلی 6/0 بـوده، و ثانیـاًهمگی دارای مقادیر معنادار هستند.
جدول1. مشخصات روان سنجی (روایی و پایایی) مدل اندازه گیری
CR AVE ࡾ T-V λ گزینه ها / مشخصات روان سنجی
0/912 0/566 0/47 10/26 0/68 دانشگاه پیام نور به نقش و سهیم بودن من در حیـات و گـردشامور بها می دهد. شده

ادراک

سازمانی

حمایت

شده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ادراک

سازمانی

حمایت


دیدگاهتان را بنویسید