نیازهای
هنگام سفر پاسخگویی سریع ا ینترنتی مسئولان نسبت بـهمشکلات، بانکداری اینترنتی
پاســخگو یی مســئولان بــه مشــکلات گردشگران، بانکداری اینترنتی، دسترسـیبه نقشه محل، موقعیتیابی مکان خـود وجاذبه مـورد نظـر، امکـان جسـت وجـو ی مکان مـورد نظـر و ارائـه بهتـرین مسـیرپیشنهادی رفتن به آن مکان
نیازهای
پس از سفر ارائه نظرات نسبت به جاذبهها و امکانات شهر، اطلاع از به روز شدن سایت، ثبـت خـاطرات و تجربیات ارائه نظرات نسبت به جاذبهها و امکانـاتمقصد،اطلاع از به روزشـدن سـایت ، ثبـت خاطرات و تجربیات

جدول 3. جدول نیازهای احتمالی گردشگران کاملا مجازی
مراحل نیازها نیازهای گردشگران درون شهری، برون شهری و خارجی
نیازهای پیش از سفر داشتن ذهنیت مثبت از مقصد وجود امکانات قوی در سایت
ارائه شدن فضایی امن برای حفظ اطلاعات شخصی امکانات خاص مانند شبیه سازی واقعیت
نیازهای هنگام سفر برخ ی شاخص های یک سایت خوب مانند اسـتفاده آسـان از فضـای وبـ ی، حفـظحقوق خصوصی، خدمات، سرعت دسترسی، واقع گرایی، تعـاملی بـودن، تـراکم و جامعیت فرامحلی، به روز بودن و غیره
نیازهای پس از سفر آگاهی از اطلاعات بازدید سایت و صفحه شخصی به روز شدن وب سایت
ثبت تجربه سفر مجازی در وب سایت
روش شناسی
روش این مقاله پیمایش آنلاین است که در سطح توریست درون شهری، برون شهری و خارجی انجام شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران درمورد گردشگر درون شهری 200 مـوردو برون شهری و خارجی هر کدام 250 مورد محاسبه شد که در مورد گردشگر خارجی بـه دلیـلمشکلات خاص تحقیق به یک نمونه 75 تایی بسـنده شـد. در مجمـوع تعـداد پرسشـنامههـایتکمیل شده تحقیق 525 مورد شد. همچنین پایایی پرسشنامهها براساس آمـاره آلفـای کرونبـاخمحاسبه شد و پایایی بالای را نشان داد. طراحی پرسشنامهها براساس سؤالات باز و بسـته انجـامشد. دسته اول سؤالات ویژگیهای جمعیتـی، دسـته دوم ترجیحـات پاسـخگویان و دسـته سـومنیازهای پاسخگویان در دو مرحله نیازهای توریست کاملا مجازی و نیازهـای توریسـت مجـازیواقعی را مورد سؤال قرار میداد. نمونهگیری این تحقیق از نمونههای داوطلب و غیرداوطلب بود.
توصیف حجم نمونه پاسخگویان
حدود 5/68 درصد پاسخگویان تهرانی زیر 30 سال سن داشتند. از نظـر “تاهـل “، 5/60 درصـدمجرد و 70 درصد دارای تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس بودهاند. 39 درصـد پاسـخگویان دررشته توریسم یا رشتههای مرتبط تحصیل کردهاند. 70 درصد پاسخگویان در منـاطق 1-6 شـهرتهران یعنی مناطق مرفهتر شمال شهر زندگی میکنند. 86 درصد پاسـخگویان خـود را از طبقـهمتوسط میدانستند. 73 درصد پاسخگویان فعالیت توریستی خاصی ندارند. 50 درصد پاسخگویان “تاحدودی” و حدود 35 درصد “زیاد” به گردشگری علاقه دارنـد، ایـن درحـالی اسـت کـه 41 درصد پاسخگویان تاحدودی و 36 درصد کم به گردشگری به صورت عملی مـی پردازنـد . حـدود 5/39 درصد پاسخگویان کمتر از دو ساعت، 23 درصد در حد متوسط یعنی حدود 3-4 ساعت در شبانهروز و 38 درصد بالای 5 ساعت از اینترنت استفاده میکنند. نتایج پرسشنامه بـرون شـهرینیز نشان میدهد که 82 درصد پاسخگویان زیر 30 سال سن داشتند و 8/58 درصد پاسـخگویانمجرد هستند. 8/52 درصد پاسخگویان آخرین مدرک تحصیلی خود را لیسانس و فـوق لیسـانسدانستهاند که نسبت به پرسشنامه درون شهری درصـد کمتـری از تحصـیلات تکمیلـی را نشـانمی دهد. رشته 3/70 درصد پاسخگویان بیارتباط با توریسـم یـا فنـاوری اطلاعـات بـوده اسـت.
خراسان رضوی (6/12)، اصفهان (4/11)، استان تهران بـه جـز شـهر تهـران (7/7)، آذربایجـانشرقی (9/6) و خوزستان، یزد و فارس هرکدام با 1/6 درصد بیشترین اسـتانهای محـل سـکونتپاسخگویان بوده است. فراگیری توزیع پرسشنامه در 28 استان کشور بوده است. همچنـین 6/73 درصد پاسخگویان خود را از طبقه متوسط میدانند. 8/54 درصد پاسـخگویان “زیـاد ” و “بسـیارزیاد” به توریسم علاقهمند درحالیکه تنها 20 درصد پاسخگویان “زیاد” و “بسیار زیاد” در طـولیکسال به سفر میروند. 4/34 درصد پاسخگویان بین 3-4 ساعات (متوسط)، 4/26 درصد بالای 5 ساعت (زیاد) و 2/39 درصد نیز کمتر از 2 سـاعت از اینترنـت اسـتفاده مـیکردنـد . 76 درصـدپاسخگویان خارجی مرد و بیش از نیمی از آنها در گـروه سـنی 30-34 سـال قـرار دارنـد. 7/50 درصد پاسخگویان خارجی متاهل و 52 درصـد پاسـخگویان دارای تحصـیلات لیسـانس و فـوقلیسانس بودند. رشته 6/74 درصد پاسخگویان فاقد ارتباط با موضوع تحقیق بـوده اسـت. بیشـترپاسخگویان به ترتیب در امریکا، ایتالیا و چین (هر کدام 3/9 درصد)، آلمان، هلند و انگلـیس (هـرکدام 8 درصد)، استرالیا (6 درصد) و هند (3/5 درصد) سکونت داشتهاند. 84 درصـد پاسـخگویانخود را از طبقه متوسط دانستهاند. 73 درصد پاسخگویان پرسشنامه انگلیسـی، فعـالیتی در زمینـهگردشگری ندارند. 68 درصد پاسخگویان “بسیار زیاد” و “زیاد” به گردشگری علاقـه دارنـد امـا7/34 درصد آنها به همین شدت در طول سال سفر میکنند. 4/37 درصد زیـر دو سـاعت (کـم )،
44 درصد 3-4 ساعت (متوسط) و 7/14 درصد بالای 5 ساعت (زیاد) از اینترنت استفاده میکنند.
یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق در چهار بخـش ارائـه مـی شـود . بخـش اول سـنجش اولویـتبنـدی نیازهـایگردشگران براساس فراوانی و درصدهای جداول تک متغیره است. بخـش دوم بیـان مهـم تـرینهمبستگیهای دو متغیره است. بخش سوم پاسخ به این سؤال باز که چه خدماتی بـیش از همـهدر وب سایت شهر مجازی مورد انتظار شماست؟ بخش چهارم پاسخ به این سـؤال بـاز کـه چـهچیزی را نماد تهران میدانید؟ (در پرسشنامه خارجی و برون شهری در قالب این پرسش که چـهچیزی در سفر به تهران توجه شما را به خود جلب کرد؟).
اولویت سنجی نیازهای توریستهای تهران براساس یافتههای تک متغیره
یافتههای تک متغیره تحقیق حاضر (جدول 4) نشان میدهد کـه توریسـتهـای درون شـهری، برون شهری و خارجی هرکدام چه دستهای از نیازها را در اولویت نیازهایشان قرار میدهند. ایـنجدول براساس نیازهای “زیاد” و “بسیار زیاد” پاسخگویان ارایه شده و موارد بالای 80 درصد را در نظر گرفته است. در جدول
4 اولویتهای گردشگرانی ارائه شده است که قصد دارند مرحلهای از سفر خود را از طریق فضای مجازی به انجام رسانند اما جدول 5 اولویت نیازهای گردشـگرانیاست که قصد دارند یک سفر کاملا مجازی را از طریق بهره مندی از امکانات خاص وب سـایتتجربه کنند. نتایج این مرحله میتواند اساس طراحی نهایی شهر مجازی توریستی تاریخی تهران قرار گیرد.
جدول 4. اولویت نیازهای گردشگران مجازی -واقعی (اعداد درون پرانتز برحسب درصد است)
نوع گردشگر درون شهری برون شهری خارجی
مراحل سفر پیش از سفر جستوجوی جاذبـه ومسـیریابی
(88)
اطلاعات جاذبه تاریخی(88) اطلاعات جاذبه طبیعی(5/84)
اطلاعــات جاذبــه فرهنگــی و هنری (5/84)
تصاویر جاذبه توریستی(81) اطلاعات جاذبهطبیعی(2/98) اطلاعات جاذبهتاریخی(4/84) اطلاعـات جاذبـه فرهنگـی وهنری(2/83)
اطلاعات جاذبهتفریحی(2/82)
اطلاعات جاذبه تاریخی(6/86) اطلاعـــات جاذبـــه فرهنگـــی و هنری(84)
اطلاعات تسهیلات سفر(84)
قـــوانین گردشـــگری؛ شـــاخصحکمرانی خوب( 3/81)
اطلاعات حوادث تاریخی شهر(80)
هنگام سفر بانکداری الکترونیک(86) نیاز به جستوجوی جاذبهها ومسیریابی (6/89)
بانکداری اینترنتی (4/84) دسترسی به GPS (6/83)
اگرچه توریست خارجی در مرحله نیازهای هنگام سفر نیازی که شدت آن بـالای 80 درصـدباشد ندارد اما براساس نتایج پرسشنامه، بانکداری اینترنتی با 3/77 درصد یا جست وجوی جاذبهها با 6/78 درصد بالاترین نیازها را در این بخـش تشـکیل مـیدادنـد کـه تاحـدودی مشـابه سـایرگردشگران بود.
جدول 5. الگوی اولویت نیازهای گردشگران کاملا مجازی (اعداد درون پرانتز برحسب درصد است)
نوع گردشگران درون شهری برون شهری خارجی
مراحل سفر پیش از سفر اطلاع از قوی بودن سایت(89) فضای امن اطلاعات کاربران(5/84) تسهیلات خاص وب(83) داشــتن ویژگــیهــای یــک سایت قوی (82)
فضای امن اطلاعات (80)
هنگام سفر سرعت بالا(5/89) بهروز بودن سایت(5/88)
عکسهای سهبعدی و پانوراما (5/86) استفاده آسان از فضای وبی(5/85) تسهیلات خاص سایت(5/83) وجود اطلاعات فشرده و مفید (81) سرعت (4/82)
اســتفاده آســان از فضــای وبی(2/81)
عکسـ های سـ ه بعـ دی وپانوراما (4/80)
اســتفاده آســان ازفضای وبی(80)
پس از بازدید اطلاع از به روزشدن سایت(5/81)

این جدول نشان میدهد در هر دو بخش توریست مجـازی واقعـی و کـاملا مجـازی نیـازی”پس از بازدید” وجود ندارد. همچنین “سفر کاملا مجازی” برای توریست خـارجی اساسـا حـائزاهمیت نبوده است.
یافتههای مربوط به همبستگیهای دو متغیره
متغیرهایی که همبستگی آنها با نوع نیازها سنجیده شـد عبارتنـد از: سـن، جـنس، تاهـل، طبقـهدرامدی، آخرین مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، علاقه به توریسـم، داشـتن فعالیـت توریسـتی،میزان سفر در سال و میزان استفاده از اینترنت. همبستگیها براساس ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمد اما به دلیل زیاد بودن تعداد روابط معنادار ناچار از ارائـه همبسـتگیهـای معنـادار درسطح 05/0 چشم پوشیدیم و تنها همبستگیهای معنادار در سطح معناداری 01/0 را ارائه کردیم (برای اطلاع از همه روابط معنادار به [4] مراجعه کنید).
همبستگیهای دو متغیره پرسشنامه درون شهری
میان متغیر “طبقه درآمدی” پاسخگویان با متغیر “نیاز به خدمات جـانبی توریسـتی” بـه میـزان204/0 همبستگی وجود دارد. این همبستگی به معنای آن اسـت کـه بـا حضـور افـراد در طبقـهمتوسط نیاز به اطلاعات خدمات جانبی سفر نیز برای آنها افزایش مییابد.
جدول 6. همبستگی میان طبقه درآمدی و نیاز به خدمات جانبی توریستی
میزان همبستگی متغیرها
0/204 طبقه درآمدی
نیاز به خدمات جانبی توریستی

میان متغیر “علاقهمندی به توریسم” با “نیاز به اطلاعات جاذبـه هـای طبیعـی” بـه میـزان203/0 و با “نیاز به استانداردهای گردشگری در مقصد” به عنوان شاخص حکمرانـی خـوب بـهمیزان 206/0 همبستگی وجود دارد. این همبستگیها بیانگر آن است افرادی کـه میـزان علاقـهبیشتری به توریسم نشان میدهند نیاز بیشتری نیز به اطلاعات جاذبههای طبیعی و نیاز به وجود استانداردهای گردشگری دارند.
جدول 7. همبستگی علاقهمندی به توریسم با نیاز به اطلاعات جاذبه طبیعی و استاندارد گردشگری
میزان همبستگی متغیرها
0/203 علاقهمندی به توریسم
نیاز به اطلاعات جاذبههای طبیعی
0/206 علاقهمندی به توریسم
نیاز به استانداردهای گردشگری در مقصد

متغیر “داشتن فعالیت توریستی” با متغیر “نیاز به اطلاعات توریسم طبیعی” به میزان 209/0 و با متغیر “نیاز به اطلاعات ورزشی” به میزان 235/0 همبستگی دارد. بر این مبنا به نظـر مـی-رسد افرادی که فعالیت توریستی ندارند، به میزان بالاتری نیـاز بـه ارائـه اطلاعـات جاذبـههـایطبیعی توریستی دارند. افرادی که فعالیت توریستی دارند بیشتر از کسانی کـه فعالیـت توریسـتیندارند، به داشتن اطلاعات جاذبههای ورزشی نیاز دارند.
جدول 8. همبستگی میان داشتن فعالیت توریستی و نیاز به اطلاعات توریسم طبیعی و ورزشی
میزان همبستگی متغیرها
0/209 داشتن فعالیت توریستی
نیاز به اطلاعات توریسم طبیعی
0/235 داشتن فعالیت توریستی
نیاز به اطلاعات ورزشی

میزان “سفر در طول یکسال” با متغیر “رعایـت اسـتانداردهای گردشـگری در مقصـد” بـهمیزان 202/0 همبستگی دارد. این همبستگیها نشان میدهد کسانی که تاحدودی در سال سـفرمیکنند، نیاز بیشتری به رعایت استانداردهای گردشگری دارند.
جدول 9. همبستگی میان میزان سفر در سال و استاندارد گردشگری
ضریب همبستگی متغیرها
0/202 سفر در طول یکسال
رعایت استانداردهای گردشگری در مقصد

یافتههای دو متغیره پرسشنامه برون شهری
میان متغیر “علاقه به توریسم” با متغیر “نیاز به اطلاعات جاذبههای فرهنگی” به میزان 252/0 و با متغیر “نیاز به اطلاعات جاذبه های تاریخی” به میـزان 279/0 همبسـتگی وجـود دارد. ایـنهمبستگی بیانگر آن است که با افزایش علاقه به توریسم، افزایشـی نیـز در نیـاز بـه اطلاعـاتجاذبههای فرهنگی به چشم میخورد. به نظر میرسد با افزایش میزان علاقه به توریسـم، شـاهدافزایش نیاز به اطلاعات جاذبههای تاریخی نیز هستیم.

جدول 10. همبستگی میان علاقهمندی به توریسم و نیاز به اطلاعات جاذبه فرهنگی و تاریخی
میزان همبستگی متغیرها
0/252 علاقهمندی به توریسم
نیاز به اطلاعات جاذبههای فرهنگی
0/279 علاقهمندی به توریسم
نیاز به اطلاعات جاذبه های تاریخی

یافتههای دو متغیره پرسشنامه انگلیسی
میان متغیر “سن” با “امنیت اطلاعات شخصی در وب” بـه میـزان 374/0 همبسـتگی معنـاداروجود دارد. این همبستگی به معنای آن است که با افزایش سن شـاهد افـزایش نیـاز بـه امنیـتاطلاعات شخصی در وب هستیم.
جدول 11. همبستگی میان سن و نیاز به امنیت اطلاعات شخصی در وب
ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
0/374 سن
امنیت اطلاعات شخصی در وب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میان متغیر “طبقه درآمدی” با متغیر “نیاز به استفاده آسان از فضای وبی” به میـزان 387/0 همبستگی وجود دارد. بیشترین نیاز به استفاده آسان از فضای وبی در میان اقشاری است که خود را از طبقه متوسط دانستهاند.
جدول 12. همبستگی میان طبقه درآمدی و نیاز به استفاده آسان از فضای وبی
ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
0/387 طبقه درآمدی
نیاز به استفاده آسان از فضای وبی

متغیر “آخرین مدرک تحصیلی” با “اطلاعات جاذبههـای مـذهبی” بـه میـزان 619/0 و بـااطلاعات جاذبههای طبیعی به میزان 506/0 همبستگی دارد. در جدول دو متغیره این متغیرها به نظر میرسد افراد با مدارک تحصیلی پایینتر مانند دیپلم بیشترین نیاز را به اطلاعات جاذبههـایطبیعی دارند.
جدول 13. همبستگی میان آخرین مدرک تحصیلی و نیاز به اطلاعات جاذبههای مذهبی و طبیعی
ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
0/619 آخرین مدرک تحصیلی
اطلاعات جاذبههای مذهبی
0/506 آخرین مدرک تحصیلی
اطلاعات جاذبههای طبیعی

میان متغیر “علاقهمندی به توریسم” با “اطلاعات جاذبههـای طبیعـی” بـه میـزان 411/0 همبستگی معنادار وجود دارد یعنی با افزایش میزان علاقه مندی به توریسم، افزایشی نیز در نیـازبه اطلاعات جاذبههای طبیعی به چشم میخورد.
جدول 14. همبستگی میان علاقهمندی به توریسم و نیاز به اطلاعات جاذبه طبیعی
ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
0/411 علاقهمندی به توریسم
اطلاعات جاذبههای طبیعی

میان متغیر “داشتن فعالیت توریستی” و “پاسخگویی سریع” در حین سفر واقعی مجازی بـهمیزان 423/0– همبستگی وجود دارد. این همبستگی بیـانگر آن اسـت کـه بـا نداشـتن فعالیـتتوریستی افزایشی در میزان نیاز به پاسخگویی سریع مشاهده میشود.
جدول 15. همبستگی میان داشتن فعالیت توریستی و دریافت پاسخ سریع حین سفر
ضریب همبستگی متغیرها
–0/423 داشتن فعالیت توریستی
دریافت پاسخ سریع درحین سفر واقعیمجازی
یافتههای مربوط به خدمات مورد نیاز توریستها در شهر مجازی
مهم ترین خدمات مورد انتظار از یک وب سایت توریستی در قالب یک سـؤال بـاز از توریسـتهـامطرح شد. نتایج نشان میدهد 33/56 درصد توریستهای درون شـهری اطلاعـات مربـوط بـهجاذبهها را مورد نیاز خود دانستهاند. این اطلاعات مواردی ساده ماننـد آدرس، تلفـن، تاریخچـه و هزینه جاذبهها را در بر میگرفت. پاسخهای توریست برون شهری نیز نشان مـی دهـد اطلاعـاتکامل جاذبههای مختلف شهر با 3/28 درصد، نقشه با 1/13 درصد، هتلها و مراکز اقامتی با 9/9 درصد، 8/8 درصد مسیریابی و 13/6 درصد امکانات حمل و نقل به ترتیب بیشترین مـوارد مـوردنیاز توریستها در استفاده از یک وب سایت توریستی هستند. 6/18 درصد پاسـخگویان خـارجی انتظار دارند وب سایت به اطلاعات و معرفی جاذبه ها بپردازد. همچنین 3/17 درصد انتظـار دارنـدکه اطلاعات و رویدادهای توریستی مقصد را دریافت کنند. حدود 12 درصد پاسخگویان خـارجیبه ویژگی های یک وب سایت خوب مانند سادگی و قابلیت اعتماد، به روز بـودن، عکـس هـای بـاکیفیت و امکان نظر دادن اشاره کرده اند. پس از آن بحث مکان استراحت و اقامـت بـا 8 درصـد ، اطلاع از قیمت ها و رستوران ها با 6/6 درصد بیشترین موارد مورد انتظار هسـتند . در مجمـوع بـهنظر میرسد که ارائه اطلاعات مربوط به جاذبه ها مهم ترین نیاز یک توریست در مراجعه بـه یـکشهر مجازی توریستی است.
یافتههای مربوط به نمادها و عناصر جالب توجه شهر تهران
دومین سؤال باز پرسشنامه توریست درون شهری درباره “نماد شهر تهـران ” از نظـر شـهروندانتهران بود، پاسخها نشان میدهد که “میدان آزادی” به عنوان نماد تهران به تنهـایی 50 درصـدنظرات را به خود اختصاص داده، همچنین این نماد 16 درصد در ترکیب با نمادهـای دیگـر ذکـرشده است. پس از این نماد، برج میلاد ذکر شده است.
پاسخگویان برون شهری نیز به ترافیک، جمعیت زیاد، هوای آلوده، وسعت، امکانات شهری و رفاهی و امکانات تفریحی تهران اشاره کردهاند که میتوانـد در طراحـی لایـه تهـران مـدرن یـاتوریسم تفریحی مورد توجه قرار گیرد. 40 درصد گردشگران خارجی نیز در پاسخ به همین سؤال به جاذبههای تاریخی تهران اشاره کردهاند. این جاذبهها بیشتر در قالب موزهها، کاخهـا، تـاریخ وفرهنگ، مکانها و اطلاعات تـاریخی مطـرح شـد. پـس از تـاریخ بیشـترین عنصـر موردتوجـهتوریستهای خارجی ویژگیهای مردمی (مهربانی، میزبـانی و خوشـامدگویی) دختـران، جوانـان،حجاب، مردان، کودکان و زنان و مردم میباشد. دسته دیگر جاذبههای مورد توجه آنها جاذبههای فرهنگی و هنری، فرهنگ، غذا و نوشیدنیها، هنر و سنت ایرانیان، معمـاری، قالیچـه، مشـابهتفرهنگی و میراث غنی فرهنگی، خرید، مشکلات شهری (ازدحام و شلوغی و ترافیـک و آلـودگیهوا)، جاذبههای طبیعی تهران (کوهستان، پارک و باغ) و در نهایت جاذبههای مـذهبی (مسـاجد وآرامگاه آیت اﷲ (حرم امام (ره)) به ترتیب از جمله مواردی بودند که در پاسخ به این سؤال مـورداشاره قرار گرفتند.
نتیجهگیری و ارائه راهبردهای شهرمجازی گردشگری تاریخی تهران
مساله اصلی این مقاله شناسایی نیازهای گردشگرها و ظرفیت های گردشگری مجـازی تهـران وارائه راهکارهایی برای طراحی شهر مجازی گردشگری تاریخی تهران بود که با توجه به نتایج به دست آمده از پیمایش، درمجموع راهبردهای زیر به صورت مختصر برای طراحی شـهر م جـازیتوریستی تهران پیشنهاد میشود:
طراحی دو بخش مجزا در وب سایت برای ارائه خـدمات بـه توریسـت هـای داخلـی وخارجی؛
توجه به الگوی اولویتها و اجرای دقیق آن در طراحـی بخشـهای توریسـت داخلـی وخارجی؛
اختصاص بخش بالای صفحه بخش فارسی به اولویتهای مرحله مجـازی – واقعـی وبخش پایین به نیازهای مرحله توریسم کاملا مجازی؛
اختصاص بخش ویژهای در بخش توریسم مجازی واقعـی درون شـهری (تهـران ) بـهامکان جسـت وجـو ی جاذبـه، مسـیریابی و جـی.پـی .اس و در وهلـه دوم جاذبـه هـای
“تاریخی” و “طبیعی” و “فرهنگی و هنری” در قالب عکس و مطلب به طور متناوب؛
توجه ویژه به میدان آزادی به عنوان نماد تهران در طراحی لگوی وب سایت؛
قرار گرفتن اطلاعات جاذبههای “طبیعی” و “تفریحی” بـه طـور متنـ اوب بـه همـراهعکس و توضیحات کوتاه در بخش مربوط به توریسم مجازی واقعی (بـرون شـهری)و اختصاص بخشی ویژه در صفحه فارسی به بانکداری الکترونیکی؛
درج اطلاعاتی درباره نقاط قوت سایت، تسهیلات خـاص و وجـود امنیـت بـه شـیوهی اقناعی، مختصر و فشرده در پایین صفحه اصلی که به توریسم کاملا مجازی اختصاص دارد؛
در نسخه انگلیسی برمبنای جدول اولویتها سه ستون میتواند قرار گیرد: ستون دارای عکس و مشخصات جاذبههای “تاریخی و فرهنگی”، ستون “جاذبـه هـای طبیعـی” و ستون “قوانین و مقررات گردشگری”، سپس مطالب مربوط به حمایـت از گردشـگرانبه عنوان شاخص حکمرانی خوب و تسهیلات سـفر قـرار مـیگیـرد . همچنـین لینـکبانکداری الکترونیک در بخشی ویژه و کاملا در دسترس قرار گیرد؛
باید توجه داشت
که در کشور جمهوری اسلامی ایـران، یکـی از مهـم تـر ین جاذبـه هـامربوط به محتوای دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اسـت . بـا ایـن نگـاه لازماست فضاهایی طراحی شود که نمونه مجازی از الگوی جامعه اسـلامی را بـه صـورتشبیه سازی شده منعکس کند و همچنین تعالیم اسلام را در خصوص ارتباطات انسانی، اخلاق اجتماعی، بازار اسلامی، بانک اسلامی و … معرفی کند. در واقع توریسم از یـکعینیت های مکانی برخوردار است و از یک ظرفیتهای معنوی که همواره مـورد توجـهجهان گردان می باشد؛ منابع
اکبری غضنفر (1381). “سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری” فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره
83، صص 138و 50.
پاپلی یزدی محمد حسین و سقایی مهدی (1385). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهـران ، سـازمانمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ص 190.
جلالی علی اکبر (1383). شهر الکترونیک، چاپ دوم، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صـنعتایران. صص 47 و 85..
خلقتی مرضیه (1388). شهر مجازی توریستی تاریخی تهران: نیازسـنجی و راهبردهـا، پایـان نامـهکارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
دالوند سمیه (1387). امکان سنجی و نیازسنجی ایجاد شهر مجازی تهران، مطالعه موردی سـازمانشهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشـگاه تهـران، دانشـکدهعلوم اجتماعی.
راودراد اعظم و حاجی محمـدی علـی (1389). “تفـاوت شـناخت حاصـل از گردشـگری واقعـی وگردشگری مجازی بر پایه نظریه روایت” تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره2، صص81-61.
زهتابی منا (1388). ارائه مدل مطلوب شهر الکترونیک برای آینـده، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،دانشگاه تهران دانشکده مدیریت.
عاملی سعید رضا (1382 الف). “دوجهانی شدنها و آینده جهان” کتاب ماه علـوم اجتمـاعی، سـالششم، شماره نهم و دهم، ص 16.
عاملی سعید رضا (1382 ب). “دوجهانی شدنها و جامعه جهانی اضـطراب ” نامـه علـوم اجتمـاعی، شماره 21، صص 144.
عاملی سعید رضا (1384). “دوفضایی شدن شـهر : شـهر مجـازی ضـرورت بنیـادین بـرای کـلان-شهرهای ایران”، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطـات ، شـماره پیـاپی 2 و 3، دوره اول، صص 130،119 و 131.
عاملی سعید رضا (1385). دو فضایی شدن کـره زمـین و توسـعه واقعـی- مجـازی: شـاخص هـا ی کاربردی ارزیابی “فضای وبی ایرانی” (مجموعه مقالات دانشجویی ارزیابی فضای مجازی ایرانـی).
تهران، ص 9 و 22-17.
عاملی سعید رضا (1387). مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلـی بـه فضـاهای عمـومی، 2 جلد، تهران، آوای قلم، ص4.
عاملی سعید رضا (1390). مطالعات مقایسهای آمادگی الکترونیک؛ راهبردی برای پیشـرفت فضـایالکترونیک، تهران، امیرکبیر، ص 13.
عرفانی فرد یلدا (1387). نگرش مشتریان نسبت به استفاده از خدمات مجازی توریسم، مورد مطالعه مشتریان توریسم در تهران، پایان نامه ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران.
لینچ کوین (1374). سیمای شهر، منوچهر مزینی، دانشگاه تهران، ص 21.
“وقتی از شهرهای مجازی حرف میزنیم از چه حرف مـی زنـیم “. مشـاهده شـده در 20/11/87، از خبرگزاری فناوری اطلاعات (ایستنا) به آدرس اینترنتی زیر:

http://www.itna.ir/archives/article/012100.php
.71 Ashworth Gregory (1989). Urban tourism: An Imbalance in intention. In C. Cooper (Ed.), Progress in tourism, recreation and hospitality management (pp. 33-35), London, Belhaven Press, p2.
.81 Buhalis Dimitrios (2003). ETourism: information technology for strategic tourism management, London, Pearson (Financial
Times/Prentice Hall).
.91 Buhalis Dimitrios and Egger Roman (2008). eTourism case studies: Management and marketing issue in etourism. Oxford: Butterworth Heinemann.
.02 Coles Tim (2003). “Urban tourism, place promotion and economic restructuring: The case of post-socialist Leipzig Tourism Geographies, 5(2), 190–219. Routledge. P194.
.12 Holmes David (2001). Virtual globalization: virtual spaces/tourist spaces, London, Routledge.
.22 Liikanen Erkki (2000). Towards quality urban tourism Integrated quality management (IQM) of urban tourist destinations, Enterprise DirectorateGeneral Tourism Unit, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. p4.
.32 Lowe Jffrey (2008). “A Participatory Planning Approach to Enhancing a Historically Black University-Community Partnership: The Case of the e-City Initiative” Planning Practice and Research, 23(4), 549-558. Routledge.
.42 Paskaleva Krassimira Antonova (2009). “Enabling the smart city: The progress of city e-governance in Europe” International Journal of Innovation and Regional Development, 1(4), 405-422.
.52 Pynnonen Mikko and Kytola Olli (2008). “from business concept innovation to a business system: a case study of a virtual city portal” International Journal of Business Innovation and Research, 2(3), 314329.
.62 Reddick Christopher G. and Frank Howard A (2007). “The perceived impacts of e-government on U.S. cities: A survey of Florida and Texas City managers” Government Information Quarterly, 24, 576–594
.72 Schnepf Doris and Strasser Sophie (2007). “Steps towards sustainable urban development in the city of Narva, Estonia supporting eGovernance processes through the e-Community tool a web-based communication and management platform” International Journal of Environmental Technology and Management, 8(1), 53-68.
.82 Teles Adonai and Joia Luiz Antonio (2010). “Assessment of digital inclusion via the actor-network theory: The case of the Brazilian municipality of Piraí” Telematics and Informatics, In Press, Corrected Proof.


دیدگاهتان را بنویسید