داخلی

تحقیقات

بین رضایت شـغلی و تعهـد سـازمانیمـدیران رابطـه وجـود نـدارد، امـا در معلمان این رابطه وجود دارد بررس ی رابط ه ب ین تعه د س ازمانی و رضــایت شــغلی مــدیران و معلمــان دبیرستانهای دخترانه شهرستان فارسان مظفری 1380 جابجایی کارمندان باعث افزایش تعهد سازمانی و رضایت شـغلی آنـان شـدهاست تــأثیر جابجــایی بــر تعهــد ســازمانی و رضایت شغلی مجیدی 1377 ادامه جدول1. نتایج حاصل از بررسی پژوهش های پیشین
نتایج موضوع پژوهش محققان سال

شفافیت نقش و تعهـد شـغلی ارتبـاطمستقیمی با یکدیگر دارند بطوری که اگر در بدو استخدام اشـخاص، نقـشمشخص ی ب رای آنه ا تعری ف ش ودمی توان انتظار داشت که آنهـا نسـبتبه کار خود تعهد بیشتری پیدا کنند مطالع ه ای ب ر روی کارکن ان س تادی مؤسسات آموزشی دولتی آمریکـا جهـتاجتماعی کردن افراد تازه استخدام کلین 2006 خارجی

تحقیقات

خارجی

تحقیقات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کسانیکه دارای تعهد شغلی بالا بودنـددیدگاهشان از نـوع فرهنـگ مدرسـهسودمندتر از کسانی بـود کـه تعهـدینسبت به شغلشان نداشتند ادراکات معلمـان از فرهنـگ مدرسـه در رابطه با تعهد شغلی آنان باهاموند 2001 بــین کارکنــان و موقعیــت آنــان در سـازمان و تعهـد شـغلی آنـان رابطـه وجود دارد مطالعه ای در مورد تعهد شغلی کارکنان در سازمان های خدمات اجتماعی گیفوردز 2000 چارچوب نظری تحقیق
در پژوهش حاضر، مطالعات نقش عمدتاً در چارچوب تئوری نقش گتزلز و گوبا و مطالعـات تعهـدشغلی بیشتر در چارچوب نظریه بلا و همکاران انجام شده اسـت [14]. ابعـاد شـفافیت نقـش بـراساس تئوری نقش در سه بعد انتظارات فـرد از خـود، انتظـارات دیگـران از فـرد و نحـوه ادراکدیگران از انتظارات است که در این پژوهش بطور کلی در نظر گرفته شده است. ابعاد تعهد شغلی نیز شامل وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزش هـا ی کـار و میـزان مشـارکتشغلی می باشد .
تعریف شدن و وضوح نقش می تواند احساس رضایت ناشی از انجام کار را بـه دنبـال داشـتهباشد و حس مفید بودن را برای فرد ایجاد نماید. این حس علاوه بر آنکه موجب اعتماد به نفـسبیشتر شده و رضایت عمومی فرد را به همراه دارد؛ همچنین منجر به کاهش نگرش منفی فـرد واثرات باز دارنده آن خواهد شد و در نهایت دید مثبت و تفکرخوش بینانـه فـرد را افـزایش داده ومیل به ماندن در سازمان تقویت می گردد [3].
یکی از مهمترین تئوری های مرتبط با مدیریت که خود از تئوری های سیستم هـا ی اجتمـاعینشأت می گیرد، تئوری نقش می باشد که پیرامون انتظارات فرد از خود، انتظارات دیگران از فـرد وچگونگی ادراک انتظارات دیگران از فرد اظهار نظرمی کند. شناخت تئوری نقـش ، مـدیر را بـرایدرک انطباق و انجام بهتر نقش اجتماعی آماده می سازد. استخدام، گـزینش و تعیـین کـار بـرایکارکنان باید طوری طرح و تنظیم گردد که نقش و شخصیت در فرایند استخدام به حداکثر درجه هماهنگی برسد [8].
تئوری نقش چندین مدل را که از لحاظ بررسی، ارزشیابی، تجزیـه و تحلیـل و بهبـود اثـراتعملکرد نقش مدیر، مفیدند را در بر می گیرد. تئوری نقش اجازه می دهد انتظارات از نقشی را کـهخود مدیر و گروه های مرجع مهم نظیر: مدیران دیگـر، کارکنـان تابعـه و مشـتریان بایـد بـه آنمعطوف باشند را در یک سطح معقولی از سازش میان انتظارات نقش، نیازهای دارندگان نقـش وهدف ها ایجاد نماید که نتیجه آن بوجود آمدن خشنودی، اثربخشی و کارایی است [8].
در مورد دارنده نقش، اختلاف و تفاوت بین رفتار » واقعی« و رفتار » آرمانی« می توانـد یـکمیزان نتیجه گیری و استنتاج ازکفایت نقش باشد. در مورد دیگران اختلاف بین نقـش واقعـی درعمل و رفتاری که آنان بطور آرمانی علاقه مند به آن هستند، به عنـوان درجـه ای از درک آنـاننسبت به اثربخشی نقش می باشد. در این ارتباط و با توجه به رابطه نقش ها کـه مکمـل یکـدیگر محسوب میشوند سه نوع انتظارات نقش قابل تجسم است:
الف) انتظار خود از نقش:
به معنی اینکه فرد صاحب نقش، چه انتظاری از خود دارد و یک نقش جدید چه انتظارات دیگری برای وی ایجاد می کند.


دیدگاهتان را بنویسید